Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski twirling savez (HTS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HTS-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu HTS-a:

Ulica Andrije Kačića Miošića 2, 42230 Ludbreg ili na adresu elektroničke pošte hrvatski.twirling.savez@gmail.com .

Službenica za informiranje: Elizabeta Črepinko, tajnica HTS-a, kontakt +385 99 213 76 02.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HTS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Preuzimanje obrazaca: